ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    სხდომის

  დღის წესრიგი

2019 წლის 5 ნოემბერი  

 

1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N78 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ 

 

 4. „საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის №15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

5. "ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 იანვრის № 2 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ" 

 

6. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთის) (ს/კ 69.08.63.026) პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთის) (ს/კ 69.08.56.265) პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 

8. ა(ა)იპ „ სამუზეუმო გაერთიანებისათვის“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 69.06.62.275) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

 9,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

10. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგებლების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების ანგარიში 2019 წლის 10 თვეში გაწეული საქმიანობის შესახებ


 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 138 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე