ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის

დღის წესრიგი

2019 წლის 3 სექტემბერი

ხაშური

 

1.             ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის14 დეკემბრის N78 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

2.             ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

3.             „საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის №15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

4.             შ.პ.ს. „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს მიერ გადმოცემული 50 (ორმოცდაათი) ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“–სთვის  (ს/კ 443856908) სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

5.             ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

6.             ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის №74 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

7.             ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

8.             ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის მიერ  2019  წლის  რვა თვეში მუნიციპალური პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების თაობაზე ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ


 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 149 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე