ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის

დღის წესრიგი

    06.08.2019 წ.

 

1)  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის14 დეკემბრის N 78 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

 2) ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N 5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

3) ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის N 49 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ თაობაზე;

 4) ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის გენერალური გეგმისა და დაბის ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის შემუშავებაში დახმარების გაწევის მიზნით ინიცირების წესით საქართველოს მთავრობისადმი მიმართვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;

 5) ,,სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთვის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში ქ. ხაშურში, თამარ მეფის ქუჩა N 1- ში ინოვაციების ცენტრის განთავსების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 მაისის N 35 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე; 

6) ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 2 ივლისის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით მუნიციპალიტეტის მერიის 100 %-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული ა(ა)იპებისთვის გადაცემის შესახებ“ N 66 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართ № 1-ში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

7) სს „სილქნეტი„–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან 20 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ; 

8) ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მიწის ნაკვეთის) პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

9) ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

10) ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

11) ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N 117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

12) ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მიერ 2019 წლის  პირველ ნახევარში  გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ

 


 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 454 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე