ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის

 

დღის წესრიგი

 

2 ივლისი 2019 წ.

 

1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის14 დეკემბრის N78 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

3. სოფელ ბეკამში და გვერდისუბნის დასახლებაში გზების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელების  გარიგების დადების თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

4. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე’’  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14  დეკემბრის №114  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

5. შ.პ.ს „ალვა - 2008“–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით , იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

6. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის  6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“  №12  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  მუნიციპალიტეტის მერიის 100 %-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისთვის გადაცემის შესახებ 

8. ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის, განათლების და კულტურის განყოფილების მიერ 2019 წლის  პირველ ნახევარში  გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 59 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე