ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    სხდომის

დღის წესრიგი

2019 წლის 4 ივნისი

 

1. "ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N78 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

 

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

 

3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 123 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

 

4. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 122 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ 

 

5. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

6. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 151 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის შესახებ. 

 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ      

 

8. ხაშურში ახალშენის ქუჩისთვის სახელწოდების გადარქმევისა და 1993 წელს აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის - უშანგი ბირკაძის სახელის მინიჭების შესახებ

 

9. სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის №1 საჯარო სკოლისათვის სსიპ მიხეილ მურვანიშვილის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის  №1 საჯარო სკოლის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 

10. ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მიერ 2019 წლის 5 თვეში გატარებული ღონისძიებებისა და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ

 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 214 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე