ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომის

  დღის წესრიგი

2019 წლის 7 მაისი

 

1. "ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N78 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

3. 2019 წელს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამბულატორიული მომსახურებების მიწოდების მიზნით საჯარო შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ; 

4. „საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის № 654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის №15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

5. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №114  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

6. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №115  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“  №12-ე განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; საქართველოს საპატრიარქოსთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების (ს.კ 69.03.57.326) უსასყიდლოდ, სარგებლობის  უფლებით, აღნაგობის  ფორმით გადაცემის შესახებ. 

8. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის 31 მარტს მომხდარი სტიქიის, ძლიერი ქარის, შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ  

9. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დასახლების შექმნის შესახებ წინადადების მოწონების თაობაზე 

10. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მიერ 2018 წელს შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ


 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 116 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე