ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

  

2018  წლის  6 ნოემბერის მორიგი სხდომის

დღის წესრიგი

1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

2. პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისთვის N50 საუბნო საარჩევნო კომისიის განსათავსებლად ფართის ქირავნობის თაობაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

 

3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

4. ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

5. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

 

6. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის  სამსახურის მიერ 2018 წლის 10 თვეში გაწეული მუშაობის  ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ

 

7.   ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ცხრა თვის  შესრულების  ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 264 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე