ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

     2018  წლის  2 ოქტომბრის   მორიგი სხდომის

  დღის წესრიგი

 

1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  15  დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

2. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების  და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების, ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტი 

 

3. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების მენეჯერის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტი 

 

4. ’’ხაშურის მუნიციპლაიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციები, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტი   

 

5. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტებს დამტკიცების შესახებ’’ დადგენილების პროექტი   

 

6. ’’ხაშურის  მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი     

 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №40 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 118 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე