ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის

  დღის წესრიგი

2018  წლის  17 სექტემბერი

  ხაშური

 

1. პრეზიდენტის არჩევნებისათვის №30, №40, №41, №42, №50 საუბნო საარჩევნო კომისიის განსათავსებლად ფართის ქირავნობის თაობაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

 

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული, ა(ა)იპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ამორტიზებული/ან და გამოუყენებელი, აგრეთვე დანაკლისში არსებული ქონების ჩამოწერის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; 

 

3. ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე; 

 

4. სოფელ ქვიშხეთში წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

 

5. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის ხელშეწყობის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №134 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

6. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 


 

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 40 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე