საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი თეა ჯაფარაშვილი  (საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტიტელ: 0 368 24 31 23  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი მურმან ცენგერაშვილი (საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტიტელ: 0 368 24 59 55 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მისამართიხაშური ტაბიძის .N2


  

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესი. ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი. ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის განაცხადის ფორმა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები და მათი საზღვრები

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტრუქტურა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტში შემავალი მაღალმთიანი სოფლების ნუსხა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ანგარიში

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა და გადახდის ინსტრუქცია

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უფასო სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევის წესი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების - ძაღლების და კატების მოვლა-პატრონობისა და მათი პოპულაციების მართვის წესი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ზოგადი წესი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ანგარიში

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი 2019 წლი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ანგარიში

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 170 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე