1 დადგენილება N1 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 
2 დადგენილება N2 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 
3 დადგენილება N3 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ.    
4 დადგენილება N4 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
5 დადგენილება N5 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N22 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე 
6 დადგენილება N6 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ 
7 დადგენილება N7 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის  15  ივლისის   №38  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე   
8 დადგენილება N8 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;,
9 დადგენილება N9 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;,
10 დადგენილება N10 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №36 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
11 დადგენილება N11 კავშირგაბმულობის ხაზის (ქსელის) მონტაჟისა და მასთან დაკავშირებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობისათვის ნებართვის გაცემის საჭიროების შესახებ
12 დადგენილება N12  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
13 დადგენილება N13 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
14 დადგენილება N14 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებებისშეტანის თაობაზე;
15 დადგენილება N15 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N22 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
16 დადგენილება N16 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
17 დადგენილება N17 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ
18 დადგენილება N18 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
19 დადგენილება N19  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
20 დადგენილება N20      ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ;
21 დადგენილება N21         „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა,საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრისა საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ.  
22 დადგენილება N22 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №22 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
23 დადგენილება N23 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების,  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 აგვისტოს N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
24 დადგენილება N24 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის   თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო  მოხელეთა        რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის  17 აგვისტოს №20  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე
25 დადგენილება N25 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აგვისტოს  №17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
26 დადგენილება N26 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 ოქტომბრის N62 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ; 
27 დადგენილება N27
28 დადგენილება N28      ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა რანგირების,  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ
29 დადგენილება N29 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
30 დადგენილება N30    ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის  N22 დადგენილებაში ცვლილებების   შეტანის თაობაზე
31 დადგენილება N31      „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
32 დადგენილება N32  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
33 დადგენილება N33 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო- საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
34 დადგენილება N34     „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
35 დადგენილება N35 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
36 დადგენილება N36  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
37 დადგენილება N37 ხაშურის   მუნიციპალიტეტის  მერიის  დებულების დამტკიცების შესახებ;
38 დადგენილება N38     ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის   ადმინისტრაციული სამსახურის   დებულების დამტკიცების  შესახებ;
39 დადგენილება N39   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების  სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ;
40 დადგენილება N40 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ;
41 დადგენილება N41     ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  აუდიტის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების  შესახებ;
42 დადგენილება N42 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ;
43 დადგენილება N43   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის   დაცვისა   და  სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ;
44 დადგენილება N44   ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ;
45 დადგენილება N45   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურისა  და  სპორტის   სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ;
46 დადგენილება N46 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  საბიუჯეტო  სამსახურის  დებულების დამტკიცების  შესახებ;
47 დადგენილება N47 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ;
48 დადგენილება N48 ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
49 დადგენილება N49 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის  N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
50 დადგენილება N50 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ.
51 დადგენილება N51 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებებისშეტანის თაობაზე;

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 485 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე