1

დადგენილება N1 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 დადგენილება N2 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
3 დადგენილება N3  ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ
4 დადგენილება N4 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
5 დადგენილება N5 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 იანვრის №5 დადგენილებაში ,,საბიუჯეტო სახსრებიდან ხაშურის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების, მწვრთნელების და წარმომადგენლების სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას, კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
6 დადგენილება N6 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
7 დადგენილება N7  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;  
8 დადგენილება N8  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ნოემბრის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის (ადმინისტრაციული დაპირება), ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ №56-ე დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
9 დადგენილება N9 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
10 დადგენილება N10  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებისა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ;
11 დადგენილება N11  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №22 დადგენილებაში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის  თაობაზე;
12 დადგენილება N12  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 3 აგვისტოს №36 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის  თაობაზე;
13 დადგენილება N13  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
14 დადგენილება N14  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
15 დადგენილება N15  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
16 დადგენილება N16  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების   განსაზღვრისშესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის  N40    დადგენილებაში    ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
17 დადგენილება N17  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და თანადაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ
18 დადგენილება N18  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობის და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ნოემბრის №54 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
19 დადგენილება N19  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ"
20 დადგენილება N20  „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების  დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის  3  ნოემბრის   №70  დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე
21 დადგენილება N21 ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
22 დადგენილება N22 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის    დებულების დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის  15  ივლისის   №30  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე .  
23 დადგენილება N23       ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
24 დადგენილება N24 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
25 დადგენილება N25 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის (ადმინისტრაციული დაპირება), ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015 წლის  11  ნოემბრის   №56  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე;
26 დადგენილება N26      „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამის განსახორციელებლად  გათვალისწინებული თანხების  განკარგვისა და თანადაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის  16 მაისის N17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 
27 დადგენილება N27     წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ;
28 დადგენილება N28  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
29 დადგენილება N29    „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის    დებულების დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის  15  ივლისის   №30  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე;
30 დადგენილება N30 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის    დებულების დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის  15  ივლისის   №30  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე;
31 დადგენილება N31 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოსაქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ"   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის  1 თებერვლის  №3 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე  
32 დადგენილება N32        „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების  განკარგვისა და თანადაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის  16 მაისის N17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 
33 დადგენილება N33 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში   ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
34 დადგენილება N34        ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
35 დადგენილება N35 ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
36 დადგენილება N36     ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და თანადაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 მაისის N#17 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
37 დადგენილება N37 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 475 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე