1 დადგენილება N1 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2 დადგენილება N2 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
3 დადგენილება N3 ,,ხაშურის   მუნიციპალიტეტის   გამგეობის   დებულების დამტკიცების   შესახებ“    ხაშურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014   წლის  15 ივლისის №30  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
4 დადგენილება N4   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2013 წლის  19 თებერვლის  № 15 დადგენილების  ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
5 დადგენილება N5 საბიუჯეტო სახსრებიდან ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების  ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის  სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების, მწვრთნელების და წარმომადგენლების სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას, კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ
6 დადგენილება N6 ხაშურის   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კურორტებისა და საკურორტო ადგილების მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ
7 დადგენილება N7 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
8 დადგენილება N8 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის დადგენის, გადახდის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე 
9 დადგენილება N9 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის № 74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
10 დადგენილება N10 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 იანვრის #5 დადგენილებაში საბიუჯეტო სახსრებიდან ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების, მწვრთნელების და წარმომადგენლების სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას, კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
11 დადგენილება N11 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
12 დადგენილება N12       ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არაფუნქციონირებადი/მიტოვებული შენობა-ნაგებობის განვითარების მიზნით მშენებლობის ნებართვის დადგენილ ვადაში აუღებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
13 დადგენილება N13 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის № 74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
14 დადგენილება N14      „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ”  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
15 დადგენილება N15 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
16 დადგენილება N16 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპეციალური დანიშნულების ობიექტების  (ავტოსამრეცხაოები,  ავტოტექმომსახურების) და I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების  მშენებლობის  დამატებითი პირობების განსაზღვრის შესახებ
17 დადგენილება N17 ხაშურის და დაბა სურამის ტერიტორიაზე არსებულ  ქუჩებში, სკვერებში, ბულვარში,    საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებში, საერთო სარგებლობის ეზოებში (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანხმობის გარეშე), საერთაშორისო მნიშვნელობის გზების  ორივე გვერდულის გასწვრივ, გამწვანების  -  ზოლში  წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ყოლის აკრძალვის წესის დამტკიცების შესახებ
18 დადგენილება N18 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
19 დადგენილება N19     ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გეოგრაფიული ობიექტების  სახელდებისა და ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, მოედნების, სკვერების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინებისა და კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ნუმერაციის  წესის დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 ნოემბრის  N72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
20 დადგენილება N20 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
21  დადგენილება N21 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ 
22  დადგენილება N22 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
23  დადგენილება N23 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
24  დადგენილება N24 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
25  დადგენილება N25 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  დებულების დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 15 ივლისის  №30  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე.
26  დადგენილება N26 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  ადმინისტრაციული სამსახურის   დებულების დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  3  ნოემბრის   №66  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე;
27  დადგენილება N27 ,,ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  საბიუჯეტო  სამსახურის  დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 სექტემბრის № 59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
28  დადგენილება N28 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, მოედნების, სკვერების , მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინებისა და კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ
29  დადგენილება N29 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ”  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 4 აპრილის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
30  დადგენილება N30 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N78 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
31  დადგენილება N31 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის    დებულების დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის  14  ივლისის  №30  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე;
32  დადგენილება N32     „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  ადმინისტრაციული სამსახურის   დებულების დამტკიცების შესახებ“     ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  3  ნოემბრის   №66  დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე;
33  დადგენილება N33   „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის  №22 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების  შეტანის თაობაზე
34  დადგენილება N34 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 15 ივლისის  №28 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების  შეტანის თაობაზე
35  დადგენილება N35    ხაშურის  მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა   პრემიის ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის  წესის დამტკიცების შესახებ
36  დადგენილება N36    ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
37  დადგენილება N37 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
38  დადგენილება N38    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
39  დადგენილება N39 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
40  დადგენილება N40 საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის” 31-ე-35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის -ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახ
41  დადგენილება N41    ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ;
42  დადგენილება N42       „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №22 დადგენილებაში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის  თაობაზე
43  დადგენილება N43      ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ
44  დადგენილება N44 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
45  დადგენილება N45 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ,,  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
46  დადგენილება N46    ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
47  დადგენილება N47     ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ.
48  დადგენილება N48        ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ.
49  დადგენილება N49  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ,, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 სექტემბრის N41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
50  დადგენილება N50      „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №22 დადგენილებაში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის  თაობაზე.
51  დადგენილება N51      „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
52  დადგენილება N52 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 4 აპრილის №33 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 
53  დადგენილება N53 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
54  დადგენილება N54 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ;
55  დადგენილება N55 „მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №38 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
56  დადგენილება N56 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის (ადმინისტრაციული დაპირება), ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ;
57  დადგენილება N57 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
58 დადგენილება N58 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014 წლის   11 დეკემბრის   #74 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
59 დადგენილება N59 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
60 დადგენილება N60     ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
61 დადგენილება N61 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
62 დადგენილება N62 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 189 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე