1 დადგენილება N1   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 2 დადგენილება N2   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №47 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 3 დადგენილება N3   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №37 დადგენილებაში  „ხაშურის   მუნიციპალიტეტის  მერიის  დებულების დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 4 დადგენილება N4   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №42 დადგენილებაში  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 5 დადგენილება N5   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №41 დადგენილებაში  „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – აუდიტის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების  შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 6 დადგენილება N6   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №45 დადგენილებაში  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 7 დადგენილება N7   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №39 დადგენილებაში  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  –  ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 8 დადგენილება N8   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 9 დადგენილება N9   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის  N22 დადგენილებაში ცვლილებების   შეტანის თაობაზე
 10 დადგენილება N10   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის  N28 დადგენილებაში ცვლილებების   შეტანის თაობაზე
 11 დადგენილება N11   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო- საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 12 დადგენილება N12   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 13 დადგენილება N13   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 14 დადგენილება N14   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სოციალურ საკითხთა  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 15 დადგენილება N15   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების  კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 16 დადგენილება N16   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თანამდებობის პირთა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების   დამტკიცების  შესახებ
 17 დადგენილება N17   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 18 დადგენილება N18   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №41 დადგენილებაში  „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – აუდიტის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების  შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე.
 19 დადგენილება N19   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების  შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
 20 დადგენილება N20   ხაშურის მუნიციპალ;იტეტის  საკრებულოს 2017 წლის  4 დეკემბრის # 47 დადგენილებაში "ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის თანამდებობის პირთა , პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების  და თანამდებობრივი სარგოს  ოდენობის  განსაზღვრის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე.
 21 დადგენილება N21   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების  შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 22 დადგენილება N22   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის                     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში                                  ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 23 დადგენილება N23   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”; 
 24 დადგენილება N24   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“;
 25 დადგენილება N25   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №22 დადგენილებაში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის  თაობაზე
 26 დადგენილება N26   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 27 დადგენილება N27   “ხაშურის თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვის და ქონებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010  წლის  6          სექტემბრის №35 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 28 დადგენილება N28   ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“    ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №14 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 29 დადგენილება N29   “ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალისტების ვაკანტური თანამდებობების  დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 თებერვლის №18 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 30 დადგენილება N30   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 19  თებერვლის №26 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 31 დადგენილება N31   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №50 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 32 დადგენილება N32   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №52 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 33 დადგენილება N33   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 34 დადგენილება N34   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილების ძალადაკარგულად   გამოცხადების თაობაზე;
 35 დადგენილება N35   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №60 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
 36 დადგენილება N36   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 თებერვლის №3 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და ბეჭდური ფორმით გამოქვეყნების წესისა და გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 37 დადგენილება N37   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 იანვრის №5 დადგენილებაში „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების – ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ სპორტსმენების და ნაკრები გუნდების, სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას, კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 38 დადგენილება N38   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 მარტის №10 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებისა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 39 დადგენილება N39   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 6 ივნისის №19 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 40 დადგენილება N40   ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უფასო სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
 41 დადგენილება N41   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ოქტომბრის №47 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 42 დადგენილება N42   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 ნოემბრის №56 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის (ადმინისტრაციული დაპირება), ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 43 დადგენილება N43   “სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ერთიანი სასწავლო-აღმზრდელობითი სისტემის მოქმედების წესებისა და სამუშაო რეჟიმის დებულების დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 19 ნოემბრის №78 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 
 44 დადგენილება N44   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №22 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის  თაობაზე 
 45 დადგენილება N45   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 46 დადგენილება N46   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №26 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
 47 დადგენილება N47   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №25 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 48 დადგენილება N48   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  
 49 დადგენილება N49   „ხაშურის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პრემიის ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აგვისტოს №35 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 
 50 დადგენილება N50   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 51 დადგენილება N51   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 52 დადგენილება N52   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №37 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 53 დადგენილება N53   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №44 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 54 დადგენილება N54   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №38 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  –  ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 55 დადგენილება N55   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №46 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 56 დადგენილება N56   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №47 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 57 დადგენილება N57   „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 30 სექტემბრის №60 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის  თაობაზე 
 58 დადგენილება N58   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 მაისის №40 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უფასო სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 59 დადგენილება N59   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესის დამტკიცების შესახებ
 60 დადგენილება N60   ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ
 61 დადგენილება N61   ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების - ძაღლის და კატის მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ
 62 დადგენილება N62   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 7  სექტემბრის №43 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის  თაობაზე
 63 დადგენილება N63   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
 64 დადგენილება N64   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 14 ივლისის №22 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის  თაობაზე
 65 დადგენილება N65   „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ‘‘
 66 დადგენილება N66   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
 67 დადგენილება N67   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
 68 დადგენილება N68    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 ივნისის №59 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 69 დადგენილება N69    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №44 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 70 დადგენილება N70    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აპრილის №24 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 71 დადგენილება N71    ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 7  სექტემბრის №43 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის  თაობაზე
 72 დადგენილება N72   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 73 დადგენილება N73  ’’ხაშურის მუნიციპლაიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციები, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ’’
 74 დადგენილება N74    ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტებს დამტკიცების შესახებ’’
 75 დადგენილება N75   ’’ხაშურის  მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ 
 76 დადგენილება N76   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №40 დადგენილებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 77 დადგენილება N77   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 
 78 დადგენილება N78   ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
 79 დადგენილება N79   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 80 დადგენილება N80   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის #48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 487 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე