1 განკარგულება N1  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის შეფასების  თაობაზე“;
2 განკარგულება N2  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გადმოცემული 26,89კბ.მ პირველი ხარისხის და 12 კბ. მ მეორე ხარისხის ხე-ტყის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
3 განკარგულება N3    "ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდისაგან კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანების და ნარჩენების კონტეინერების შესყიდვისათვის სესხის აღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №147 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
4 განკარგულება N4             საკრებულოს ფრაქცია  „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“-ს  გაუქმების   ცნობად მიღების შესახებ

 

5 განკარგულება N5  ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
6 განკარგულება N6 „2017 წელს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების განხორციელების  საპროექტო წინადადებების  მოწონების  შესახებ“  
7 განკარგულება N7  ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;  
8 განკარგულება N8  ხაშურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ;
9 განკარგულება N9  „ხაშურის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 
10 განკარგულება N10  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №135 განკარგულებაში ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
11 განკარგულება N11  ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების - სამუსიკო სკოლების რეორგანიზაციის დაწყებაზე და მათი შერწყმის შედეგად ახალი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების - სამუსიკო სკოლების გაერთიანების დაფუძნების თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
12 განკარგულება N12   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის “კულტურის ცენტრების გაერთიანების“ და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრის“ რეორგანიზაციის დაწყებაზე და “კულტურის ცენტრების გაერთიანების“-თვის   „ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრის“ შერწყმის (მიერთების) თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
13 განკარგულება N13  შპს „გრინ ნეთვორქსი„–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აღმაშენებლის, სააკაძის, ფარნავაზის და თავდადებულის ქუჩებზე მდებარე განათების ბოძების,(ინტერნეტ ქსელის მოწყობის მიზნით)   პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
14 განკარგულება N14    „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 ივლისის №111 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
15 განკარგულება N15  „2017 წელს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის განხორციელებისთვის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  17 იანვრის  №6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
16 განკარგულება N16   ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის  #128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
17 განკარგულება N17   ა(ა)იპ   კულტურის ცენტრების გაერთიანებისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 69.04.61.352 ) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
18 განკარგულება N18   „ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების - საბავშვო ბაღების გაერთიანების  მიერ   2015 წლის 6 ნოემბრიდან 2017 წლის 1 მარტამდე  გაწეული მუშაობის შესახებ“  ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების - საბავშვო ბაღების გაერთიანების  მიერ  წარმოდგენილი ანგარიშის შეფასების თაობაზე
19 განკარგულება N19    ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის  #128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
20 განკარგულება N20  „ 2017 წელს  ხაშურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის  და რეაბილიტაციის განხორციელებისათვის საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ“
21 განკარგულება N21  ,,სოფელ ქვიშხეთში, წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის  რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ".
22 განკარგულება N22 “ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე 
23 განკარგულება N23 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
24 განკარგულება N24 „სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოძისის საჯარო სკოლისთვის“ მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 5 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
25 განკარგულება N25 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №142 განკარგულების „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების და №143 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ.
26 განკარგულება N26 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №144 განკარგულების „ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო–საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების და „ა(ა)იპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  სკოლისგარეშე სახელოვნებო–საგანმანათლებლო დაწესებულების – სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ფუნქციონირების პროგრამის“ დამტკიცების შესახებ
27 განკარგულება N27 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  
28 განკარგულება N28 ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის  #128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
29 განკარგულება N29 ხაშურის მუნიციპალიტეტის   ,,2017  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
30 განკარგულება N30        ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო- საგანმანათლებლო დაწესებულება - ხაშურის სამუსიკო სკოლისათვის  უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი   №69.08.01.059) უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015  წლის 7 დეკემბრის №127 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
31 განკარგულება N31 ს.ს. „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ გადმოცემული 24,76 მ3 მერქნული რესურსის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
32 განკარგულება N32 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 (ორი) ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი  საშუალების და 100 ცალი ნარჩენების კონტეინერის ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“–სთვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ  თხოვების ფორმით, ა(ა)იპის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
33 განკარგულება N33     „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  3 აპრილის  N27   განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
34 განკარგულება N34  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  19  დეკემბრის №138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
35 განკარგულება N35   სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთვის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში ქ. ხაშურში, თამარ მეფის ქუჩა N1-ში  ინოვაციების ცენტრის განთავსების შესახებ
36 განკარგულება N36   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
37 განკარგულება N37   ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
38 განკარგულება N38  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  19  დეკემბრის №138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
39 განკარგულება N39  შ.პ.ს „ალვა - 2008“–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით , იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
40 განკარგულება N40  სს “სილქნეტისათვის” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ხაშურში, სოფელ ქვიშხეთში მდებარე არასაცხოვრებელი ფართიდან 20 მ2 ის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ";
41 განკარგულება N41  ინდივიდუალური მეწარმე დარეჯან ჩაჩანიძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
42 განკარგულება N42  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშური, დაბა სურამში (სოფ.ბიჯნისი) მდებარე მიწის ნაკვეთის  საზღვრებისა და ფართობის ცვლილების თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
43 განკარგულება N43  ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის  №143 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
44 განკარგულება N44 ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
45 განკარგულება N45 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის №1213 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე.
46 განკარგულება N46 ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებშიგანსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაშიცვლილებების შეტანის თაობაზე;
47 განკარგულება N47 2017 წელს  ხაშურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის  და რეაბილიტაციის განხორციელებისათვის საპროექტოწინადადების მოწონების შესახებ“
48 განკარგულება N48 ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
49 განკარგულება N49    „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  3 აპრილის  N27   განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
50 განკარგულება N50 ინდივიდუალური მეწარმე ირმა კაპანაძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 6 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
51 განკარგულება N51 ფიზიკური პირი-სამსონ ღონღაძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 72 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
52 განკარგულება N52 ინდივიდუალური მეწარმე ჯიმშერ ხაჩიძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 104 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
53 განკარგულება N53 ინდივიდუალური მეწარმე ჯიმშერ ხაჩიძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 164 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
54 განკარგულება N54 ინდივიდუალური მეწარმე მამუკა კობალაძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
55 განკარგულება N55 მიკრო მეწარმე ლევან ლომიტაშვილისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 34 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
56 განკარგულება N56 ინდივიდუალური მეწარმე თემურ შუბითიძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 52 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
57 განკარგულება N57 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
58 განკარგულება N58 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური დანიშნულების ორგანიზაციების ხელშეწყობის, მათი შენობა-ნაგებობების მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მუნიციპალური პროგრამა  
59 განკარგულება N59    ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
60 განკარგულება N60  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 27 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
61 განკარგულება N61 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 აპრილის  №26 განკარგულებაში „ა(ა)იპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  სკოლისგარეშე სახელოვნებო–საგანმანათლებლო დაწესებულების – სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ფუნქციონირების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ცვლილების შეტანის თაობაზე;
62 განკარგულება N62 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  19  დეკემბრის №138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
63 განკარგულება N63  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №141 განკარგულებაში,,ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და გაჯანსაღების, ცხოვრებისჯანმრთელი წესის დამკვიდრებისა და განვითარების ხელშეწყობის  პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.
64 განკარგულება N64 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის  №143 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
65 განკარგულება N65 ლექსო ლომუაშვილისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  (ს/კ 69.04.62.138)  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 107 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
66 განკარგულება N66 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 69.08.56.012) საზღვრებისა და ფართობის ცვლილების შესახებ;
67 განკარგულება N67    ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო შეხვედრების ჩასატარებლად,  სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ
68 განკარგულება N68 ფრაქცია  “რესპუბლიკელები დამოუკიდებლების’ გაუქმების ცნობად მიღების სესახებ. 
69 განკარგულება N69 ფრაქცია “ქართული ოცნება კონსერვატორების”  შექმნისცნობად მიღების შესახებ.
70 განკარგულება N70    ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
71 განკარგულება N71  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამის  შესაბამისად მასალათა განფასების დამტკიცების შესახებ;
72 განკარგულება N72  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 27 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამის  შესაბამისად მასალათა განფასების დამტკიცების შესახებ;
73 განკარგულება N73  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N109 განკარგულების „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
74 განკარგულება N74  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N108 განკარგულების „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე;
75 განკარგულება N75      ყურძნის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით (დროებითი განთავსებისათვის) ადგილების განსაზღვრის შესახებ.
76 განკარგულება N76    2017 წლის ოქტომბრის თვეში დანიშნული საქართველოს თვითმმართველობის არჩევნებისათვის შექმნილი N30; N32; N40; N42 და N50 საუბნო-საარჩევნო კომისიებისათვის ფართის ქირაობის თაობაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
77 განკარგულება N77  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;  
78 განკარგულება N78  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 27 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
79 განკარგულება N79   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 აპრილის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   ქონების  საპრივატიზაციო     ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“  №23-ე განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
80 განკარგულება N80  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშურში,თამარ მეფის ქუჩაN 9-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის უძრავი ქონების)საკადასტრო კოდი 69.08.58.236 სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის  თანხმობის მიცემის შესახებ.
81 განკარგულება N81  ხაშურში, ლომოურის ქ. №22 - ში  მდებარე უძრავი ქონების  (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი   №69.08.62.067)  სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის  თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
82 განკარგულება N82         „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 ივლისის  N111 განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე
83 განკარგულება N83  სურამისა და ხაშურის ეპარქიისათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შეძენილი 100 (ასი) ცალი დროშის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
84 განკარგულება N84      ხაშურში, ლომოურის ქ. №22 -ში მდებარე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი69. 08.62.067)  სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის  თაობაზე;
85 განკარგულება N85   ხაშურში, თამარ მეფის ქუჩა №9 -ში მდებარე  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  საკადასტრო კოდი №69.08.58.236  სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;
86 განკარგულება N86   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  19  დეკემბრის №138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
87 განკარგულება N87   ,,საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 ივნისის №1213 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ივნისის №45 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
88 განკარგულება N88   ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
89 განკარგულება N89  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 27 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
90 განკარგულება N90  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა    და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის , გარე განათების, წყლის სათავე ნაგებობების მოვლა პატრონობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის #151 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
91 განკარგულება N91  2017-2018 წლებში ხაშურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 
92 განკარგულება N92 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  19  დეკემბრის №138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
93 განკარგულება N93 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 აგვისტოს  „2017 წლის  ოქტომბრის თვეში დანიშნულისაქართველოს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის შექმნილი №30; №32; №40;№42 და №50 საუბნო საარჩევნოკომისიებისათვის ფართის ქირავნობის თაობაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ №76 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
94 განკარგულება N94 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N132 განკარგულებაში „ხაშურისმუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასომგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.
95 განკარგულება N95 ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
96 განკარგულება N96 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 2 ოქტომბრის №90 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე
97 განკარგულება N97 ქალაქ ხაშურის განაშენიანიანებული ტერიტორიების საზღვრებში მდებარე 27 388 კვ.მ. ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთისათვის (საკადასტრო კოდი 69.03.60.022. ) რეკრეაციული ზონის მინიჭების შესახებ;
98 განკარგულება N98 მერის არჩევნების მეორე ტურისათვის №47 და №50 საუბნო საარჩევნო კომისიების განსათავსებლად ფართის ქირავნობის თაობაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
99 განკარგულება N99 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017  წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
100 განკარგულება N100 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017  წლის 27 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ; 
101 განკარგულება N101 საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობა
102 განკარგულება N102 საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა
103 განკარგულება N103 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა
104 განკარგულება N104 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველოს“  დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ
105 განკარგულება N105 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“  დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ
106 განკარგულება N106   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
107 განკარგულება N107  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
108 განკარგულება N108     ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
109 განკარგულება N109  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
110 განკარგულება N110 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
111 განკარგულება N111    ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის  #128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
112 განკარგულება N112   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  3 აპრილის  N27 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
113 განკარგულება N113 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  19  დეკემბრის №138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
114 განკარგულება N114 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
115 განკარგულება N115 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 16 ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
116 განკარგულება N116     ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017  წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
117 განკარგულება N117      ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017  წლის 27 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
118 განკარგულება N118 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სავანეს“ რეორგანიზაციის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
119 განკარგულება N119 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელების  საპროექტო წინადადებების  მოწონების  შესახებ“
120 განკარგულება N120 .ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური დანიშნულების ორგანიზაციების ხელშეწყობის, მათი შენობა-ნაგებობების მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
121 განკარგულება N121 .ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
122 განკარგულება N122 .ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
123 განკარგულება N123    .ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
124 განკარგულება N124   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
125 განკარგულება N125 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა სოციალური მომსახურების 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
126 განკარგულება N126 ხაშურის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
127 განკარგულება N127 უმწეოთა უფასო კვების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
128 განკარგულება N128 ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო მომსახურების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
129 განკარგულება N129    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
130 განკარგულება N130        ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
131 განკარგულება N131     ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
132 განკარგულება N132       ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
133 განკარგულება N133    ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
134 განკარგულება N134   ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის ხელშეწყობის 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების  შესახებ.
135 განკარგულება N135 ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი 2018 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
136 განკარგულება N136    გაზეთ ,,ხაშურის მოამბის“ ფუნქციონირების 2018 წლის  პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
137 განკარგულება N137 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წლის განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
138 განკარგულება N138        ხაშურის მუნიციპალიტეტის ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
139 განკარგულება N139       ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 16 ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის შესაბამისად მასალათა  განფასების დამტკიცების შესახებ;
140 განკარგულება N140 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2017 წლის 10 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
141 განკარგულება N141 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
142 განკარგულება N142       ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N143 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ;
143 განკარგულება N143     საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული 203 კბ.მ საშეშე მერქნული რესურსის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
144 განკარგულება N144               ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის N119 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;
145 განკარგულება N145  ფრაქცია „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“-ს შექმნის ცნობად მიღების შესახებ
146 განკარგულება N146     ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველების“-ს შექმნის ცნობად მიღების შესახებ
147 განკარგულება N147    ფრაქცია „ევროპული საქართველო - ლეიბორისტები“-ს შექმნის ცნობად მიღების შესახებ
148 განკარგულება N148       ,,2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებშიგანსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულებაშიცვლილებების შეტანის თაობაზე;
149 განკარგულება N149 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016 წლის  19  დეკემბრის №138 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
150 განკარგულება N150    ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით შეძენილი ავეჯის სსიპ დ. კაკიაშვილის სახელობის ხაშურის II  საჯარო სკოლასთან (ს.კ 243874786) არსებული  დღის მოვლის ცენტრისთვის გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
151 განკარგულება N151 ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N132 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
152 განკარგულება N152 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის (2018-2022 წლები) დამტკიცების შესახებ;

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 9503 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე