1 განკარგულება N1   „2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
2 განკარგულება N2  „2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
3 განკარგულება N3 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ  დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N158 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
4 განკარგულება N4 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის  დამტკიცების შესახებ. 
5 განკარგულება N5 სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის Nხაშურის N9  საჯარო სკოლისათვის   “შოთა რუსთაველის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის ხაშურისN9 საჯარო სკოლა” სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ 
6 განკარგულება N6 „2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
7 განკარგულება N7 ხაშურში თევდორე მღდვლის ქუჩაზე N6 საბავშვო ბაღის ნაწილის დემონტაჟი და ბაღის ახალი შენობა ნაგებობის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
8 განკარგულება N8 ხაშურში სპორტ კომპლექსის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
9 განკარგულება N9 ხაშურში ჯორჯაძის და აგარის ქუჩების მონაკვეთების ასფალტირების სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
10 განკარგულება N10„2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
11 განკარგულება N11 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
12 განკარგულება N12 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №144  განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ცვლილების შეტანის თაობაზე;
13 განკარგულება N13 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №145 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში  ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
14 განკარგულება N14 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №146 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო–საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
15 განკარგულება N15 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №152 განკარგულებაში ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;  
16 განკარგულება N16 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე დახმარების გაცემის შესახებ
17 განკარგულება N17 „2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 
18 განკარგულება N18 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
19 განკარგულება N19 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №143 განკარგულებაში ,,ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და გაჯანსაღების, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებისა და განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
20 განკარგულება N20 ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №145 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
21 განკარგულება N21 შშმპ თამარ გასიშვილისათვის კომპიუტერის (ნოუთბუქი lenovo idepad 100-15 iby) გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
22 განკარგულება N22 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 15 დეკემბრის №150 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე;
23 განკარგულება N23 შპს „ ჯეო დისტრიბუშენ გრუპი“–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
24 განკარგულება N24     ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“–სთვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ  თხოვების ფორმით, ა(ა)იპის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
25 განკარგულება N25     „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ;“
26 განკარგულება N26 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის  #158 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე;
27 განკარგულება N27 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;  
28 განკარგულება N28 შპს  „რეფერალური დახმარების ცენტრისათვის“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის  თანხმობის მიცემის შესახებ.
29 განკარგულება N29 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე  
30 განკარგულება N30    ,,2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
31 განკარგულება N31 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 მარტის "შპს "რეფერალური დახმარების ცენტრისათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ" N28 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
32 განკარგულება N32   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 მარტის N25 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
33 განკარგულება N33  ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის  #139 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
34 განკარგულება N34    „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაციის საპროექტო წინადადებების  დამტკიცების შესახებ“;
35 განკარგულება N35  ა(ა)იპ  „სამუზეუმო გაერთიანებისთვის“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში   არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით    ა(ა)იპ-ის  არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობისმიცემის შესახებ;
36 განკარგულება N36 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგადდაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
37 განკარგულება N37 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №152 განკარგულებაში,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2016 წლის მუნიციპალურიპროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების
38 განკარგულება N38 ,,2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
39 განკარგულება N39    „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  5 აგვისტოს N85 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
40 განკარგულება N40 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის #158 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;   
41 განკარგულება N41 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის  მიერ 2016  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
42 განკარგულება N42   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №142 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
43 განკარგულება N43   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელების საპროექტო წინადადების დამტკიცების შესახებ"
44 განკარგულება N44 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 თებერვლის  #16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე
45 განკარგულება N45 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ."
46 განკარგულება N46 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის  მიერ 2016  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ
47 განკარგულება N47  ,,2016 წელს განსახორციელებელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური დანიშნულების ორგანიზაციების ხელშეწყობის, მათი შენობა-ნაგებობების  მშენებლობის  და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მუნიციპალური პროგრამა."
48 განკარგულება N48 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N155 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
49 განკარგულება N49   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო შეხვედრების ჩასატარებლად და საარჩევნო ბეჭდვითი მასალების გასაკრავად  ადგილების გამოყოფის შესახებ".
50 განკარგულება N50 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
51 განკარგულება N51   ა(ა)იპ ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი"-სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
52 განკარგულება N52   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 100 ცალი ნაგვის კონტეინერების ა(ა)იპ ,,ხაშურსერვისი"-სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით თხოვების ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
53 განკარგულება N53     საგანმანათლებლო პროექტ ,,ეტალონი"-ში გამარჯვებული მოსწავლისათვის ნოუთბუქის (HP250 G4 (M9S73EA)) გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
54 განკარგულება N54   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 აგვისტოს N85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
55 განკარგულება N55 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N140 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე" ცვლილების შეტანის შესახებ;
56 განკარგულება N56 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N141 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე;
57 განკარგულება N57 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N144 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე;
58 განკარგულება N58 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N145 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე;
59 განკარგულება N59 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N148 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
60 განკარგულება N60 „ხაშურის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 15 დეკემბრის №150 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
61 განკარგულება N61 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ".
62 განკარგულება N62     „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 21 მარტის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
63 განკარგულება N63      ა(ა)იპ "ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის" საკუთრებაში არსებული ჩამოსაწერი ან/და სალიკვიდაციო ქონების დამტკიცების შესახებ";
64 განკარგულება N64 ა(ა)იპ სავანესათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, უსასყიდლოდ, სარგებლობის  უფლებით, აღნაგობის  ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
65 განკარგულება N65 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015-2016 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“  №126 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
66 განკარგულება N66 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდულიღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
67 განკარგულება N67 2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
68 განკარგულება N68                ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ პარტიული სიით არჩეული საკრებულოს გამოკლებული წევრის - გიორგი ცხადიაშვილის   ადგილმონაცვლე საკრებულოს წევრობის კანდიდატ მალხაზ კორკოტაძის   უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.“
69 განკარგულება N69  „2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
70 განკარგულება N70  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N140 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის მიერ 2016 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ;
71 განკარგულება N71  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N141 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
72 განკარგულება N72  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N143 განკარგულებაში „ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და გაჯანსაღების, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებისა და განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
73 განკარგულება N73  ინდივიდუალური მეწარმე მამია ბითაძისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
74 განკარგულება N74  ინდივიდუალური მეწარმე მამუკა კობალაძისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
75 განკარგულება N75  ინდივიდუალური მეწარმე დარეჯან ჩაჩანიძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
76 განკარგულება N76  ინდივიდუალური მეწარმე ჯიმშერ ხაჩიძისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
77 განკარგულება N77  ინდივიდუალური მეწარმე ჯიმშერ ხაჩიძისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
78 განკარგულება N78  ინდივიდუალური მეწარმე ზურაბ დავითიანისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
79 განკარგულება N79  ინდივიდუალური მეწარმე თამაზ ლომიძისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
80 განკარგულება N80  ინდივიდუალური მეწარმე თემურ შუბითიძისთვის  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
81 განკარგულება N81  მიკრო მეწარმე ნიკოლოზ გვრიტიშვილისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
82 განკარგულება N82  მიკრო მეწარმე ლევან ლომიტაშვილისთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
83 განკარგულება N83       „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 მარტის N25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
84 განკარგულება N84  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის მაისის თვეში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“;
85 განკარგულება N85  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის 15 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“.
86 განკარგულება N86   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 ივნისის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო შეხვედრების ჩასატარებლად და სააგიტაციო მასალების გასაკრავად  და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ“ N49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
87 განკარგულება N87 2016 წლის 8 ოქტომბერს დანიშნული საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის შექმნილი №5; №44; №40; №42 და №50 საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის ფართის ქირაობის თაობაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;  
88 განკარგულება N88 ა(ა)იპ  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკისათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან (ს.კ. 69.09.55.008) ფართის გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
89 განკარგულება N89 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015-2016 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“  №126-ე განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
90 განკარგულება N90 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის მაისის თვეში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ”;
91 განკარგულება N91 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის 15 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ“.  
92 განკარგულება N92 ყურძნის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით (დროებითი განთავსებისათვის) ადგილების განსაზღვრის შესახებ;
93 განკარგულება N93 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების   შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 ივლისის N111 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
94 განკარგულება N94 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 თებერვლის " ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ" #4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
95 განკარგულება N95  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშურის № 6 საბავშვო ბაღის დემონტაჟის შედეგად მიღებული მეორადი სამშენებლო მასალების (სამშენებლო „ბლოკი“ და „სინკარი“) პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ;
96 განკარგულება N96  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშური, თამარ მეფის ქუჩა №9-ში მდებარე ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ;
97 განკარგულება N97 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
98 განკარგულება N98 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის 15 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ;
99 განკარგულება N99 „ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის    შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2016 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე;  
100 განკარგულება N100 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე;“ 
101 განკარგულება N101 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან ქალაქ ხაშურის N7 ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოების განხორციელებისათვის სესხისა და გრანტის აღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
102 განკარგულება N102 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს      2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
103 განკარგულება N103  2016 წლის 30  ოქტომბერს დანიშნული საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურისათვის №50 საუბნო საარჩევნო კომისიის განსათავსებლად ფართის ქირავნობის თაობაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
104 განკარგულება N104  ფრაქცია  „ხაშურის აღორძინები“-ს „გაუქმების  ცნობად მიღების შესახებ
105 განკარგულება N105  ფრაქცია  „დამოუკიდებელი“-ს დაფუძნების  ცნობად მიღების  შესახებ
106 განკარგულება N106 ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს  შორის 2012 წლის 26 მარტს გაფორმებული აღნაგობის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
107 განკარგულება N107 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 28 ოქტომბრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე;
108 განკარგულება N108     „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე“ ;
109 განკარგულება N109          „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 ივლისის N111 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
110 განკარგულება N110 ,,2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
111 განკარგულება N111 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  5 აგვისტოს N85 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
112 განკარგულება N112 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის  21 მარტის №25 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
113 განკარგულება N113 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 15 დეკემბრის №150 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე;
114 განკარგულება N114 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
115 განკარგულება N115 ა(ა)იპ  „კულტურის ცენტრების გაერთიანებისთვის“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
116 განკარგულება N116 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
117 განკარგულება N117 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015-2016 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ №126 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
118 განკარგულება N118 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 ოქტომბრის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხაშური, თამარ მეფის ქუჩა № 9-ში მდებარე ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ №96 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
119 განკარგულება N119      „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელების  საპროექტო წინადადებების  მოწონების  შესახებ;“
120 განკარგულება N120  ა(ა)იპ  „ხაშურსერვისი“-სთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
121 განკარგულება N121  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით შეძენილი კოგნიტური და ფიზიკური უნარების განმავითარებელი ნივთების სსიპ დ. კაკიაშვილის სახელობის ხაშურის II  საჯარო სკოლასთან (ს.კ 243874786) არსებული  დღის მოვლის ცენტრისთვის გადაცემის თაობაზე  მუნიციპაიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
122 განკარგულება N122  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის შეფასების  თაობაზე;“
123 განკარგულება N123  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
124 განკარგულება N124   საკრებულოს ფრაქცია “საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული დემოკრატები, ვეტერანები”-ის  გაუქმების   ცნობად მიღების შესახებ
125 განკარგულება N125  ფრაქცია „ვეტერანები - დამოუკიდებლების“ დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ
126 განკარგულება N126 ხაშურში „აგარის“ ქუჩის გაგრძელებისათვის „აგარის“  ქუჩის სახელწოდების მინიჭების შესახებ
127 განკარგულება N127  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
128 განკარგულება N128        2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისგეგმის დამტკიცების შესახებ;
129 განკარგულება N129 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესებისხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
130 განკარგულება N130 ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურებისგაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
131 განკარგულება N131 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარულიღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“;
132 განკარგულება N132 ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
133 განკარგულება N133 უმწეოთა უფასო კვების 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
134 განკარგულება N134 ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასომომსახურების 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
135 განკარგულება N135 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამისა დამტკიცების შესახებ;
136 განკარგულება N136 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა სოციალური მომსახურების 2017 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
137 განკარგულება N137 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
138 განკარგულება N138 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2017 წელსგანსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცებისთაობაზე;
139 განკარგულება N139     ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
140 განკარგულება N140 ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისდამტკიცების შესახებ;
141 განკარგულება N141 ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და გაჯანსაღების, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებისა დაგანვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე;
142 განკარგულება N142   ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
143 განკარგულება N143   ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
144 განკარგულება N144    ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
145 განკარგულება N145 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გაზეთ "ხაშურის მოამბის" ფუნქციონირების პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
146 განკარგულება N146 ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცებისშესახებ;
147 განკარგულება N147 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალური განვითარების ფონდისაგან  კომპაქტორიანინაგავმზიდი მანქანების და ნარჩენების კონტეინერების შესყიდვისათვის სესხის  აღების თაობაზე        თანხმობის მიცემის შესახებ;
148 განკარგულება N148    ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016  წელსგანსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140           განკარგულებაში ცვლილებისშეტანის შესახებ.
149 განკარგულება N149 ფრაქცია „ხაშურის მომავალი“-ს დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ
150 განკარგულება N150 ,,2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N139 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
151 განკარგულება N151 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის N157 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
152 განკარგულება N152 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 15 დეკემბრის №140 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
153 განკარგულება N153 ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატის  საპარლამენტო ბიუროსთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 165 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე