1 განკარგულება N1 ,,ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  „საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №109 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
2 განკარგულება N2 ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
3 განკარგულება N3 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
4 განკარგულება N4    ხაშურის  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
5 განკარგულება N5 ხაშურის მუნციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ხაშურში, გორგასლის ქუჩა №13-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის 12849მ2 (საკადასტრო კოდი №69.08.68.055) არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირზე  ,,ხაშურსერვის“-ზე  (ს/ნ 443856908)  სარგებლობის უფლებით,  უსასყიდლოდ აღნაგობის ფორმით 10 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე, მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
6 განკარგულება N6       ხაშურის მუნციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ავტოსატრანსპორტო  საშუალება ,,მერსედეს ბენც” 220 D - სარეგისტრაციო (სახელმწიფო) № OAD 777 არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირზე ,,ხაშურსერვის“-ზე (ს/ნ 443856908), სარგებლობის უფლებით, უვადოდ თხოვების ფორმით  გადაცემის თაობაზე, მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ  
7 განკარგულება N7    ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის 2015 წლის საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებ
8 განკარგულება N8  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის #193 განკარგულებაში ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ
9 განკარგულება N9 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
10 განკარგულება N10    „2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის  #184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
11 განკარგულება N11 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №186 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
12 განკარგულება N12 ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №197 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე
13 განკარგულება N13  ხაშურის მუნციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირი ხაშურის სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების- ხაშურის სამუსიკო სკოლისათვის (ს/ნ 243916170)  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მუსიკალური ინსტრუმენტების უვადოდ, თხოვების ფორმით  გადაცემის თაობაზე, მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
14 განკარგულება N14  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ხაშურის მუნიციპალიტეტის „კულტურის ცენტრების გაერთიანები“-სათვის (ს/ნ 243916070) ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული კინოჩვენებისათვის საჭირო ტექნიკური აპარატურის უვადოდ, თხოვების ფორმით  გადაცემის თაობაზე, მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
15 განკარგულება N15  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის შეძენილი სახლის კინოთეატრის (LG HT806TQ) და ფოტოაპარატის (SONI GYBERSHOT DSC-W810LACK),   ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე აღრიცხვისა და ხაშურის №2 საჯარო სკოლაში არსებული დღის მოვლის ცენტრზე თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე, მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
16 განკარგულება N16  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №199 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
17 განკარგულება N17  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
18 განკარგულება N18   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
19 განკარგულება N19   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ოპოზიციური გაერთიანების”  გაუქმების   ცნობად მიღების შესახებ
20 განკარგულება N20     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული დემოკრატები, ვეტერანები“-ს  დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ
21 განკარგულება N21        ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ადმინისტრაციულ სხდომათა დარბაზისათვის „ნიკო ნიკოლაძის“ სახელწოდების მინიჭების შესახებ
22 განკარგულება N22  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ;
23 განკარგულება N23     „2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის  #184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
24 განკარგულება N24  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N200 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქის და სოფლის ზონების გასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის დარიგების მომსახურების, საგზაო  ინფრასტრუქტურის, გარე განათების     მოვლა–პატრონობის პროგრამის“ შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
25 განკარგულება N25  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 დეკემბრის №179 განკარგულებაში ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2015 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
26 განკარგულება N26  ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო მომსახურების  მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N191 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
27 განკარგულება N27   ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის 2015 წლის საპროექტო წინადადების  დამტკიცების შესახებ
28 განკარგულება N28  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №198 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
29 განკარგულება N29  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №199 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
30 განკარგულება N30        ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  11 აპრილის  №49  განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე
31 განკარგულება N31      ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქვიშხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2014 წლის 13 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
32 განკარგულება N32   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
33 განკარგულება N33   სოფელ დიდი ბეკამის ამბულატორიის შენობის და ხაშურის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის ვესტიბიულში მოქალაქეთა მიღების ოთახის გაზიფიცირების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ
34 განკარგულება N34       ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის 2015 წლის საპროექტო წინადადების დამტკიცების შესახებ
35 განკარგულება N35   ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
36 განკარგულება N36   საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  12 მარტის №506 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახ
37 განკარგულება N37       „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის 2015 წლის საპროექტო წინადადებების  დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  1 დეკემბრის  №176  განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე
38 განკარგულება N38   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №190 განკარგულებაში ,,ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და გაჯანსაღების, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებისა და განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
39 განკარგულება N39   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №196 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
40 განკარგულება N40    არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხაშურის მუნიციპალიტეტის გაზეთის „ხაშურის მოამბე“  დაფუძნებაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის  თანხმობის მიცემის  შესახებ
41 განკარგულება N41   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 მარტის N33 განკარგულების „სოფელ ბეკამში ამბულატორიის შენობაში და ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის ვესტიბიულში მოქალაქეთა მიღების ოთახის გაზიფიცირების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
42 განკარგულება N42    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ექსკავატორის (მოდელი 3CX14M2WM  სახ. №AB 022 B) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, „ხაშურსერვისი“- სათვის (ს/ნ443856908) უვადოდ, სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
43 განკარგულება N43    ხაშურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაუდებელი აუცილებლობის გამო ჩატარებულ სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების წესის განმარტების შესახებ
44 განკარგულება N44    „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 ივლისის N111 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
45 განკარგულება N45   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
46 განკარგულება N46    „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე
47 განკარგულება N47   ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
48 განკარგულება N48   ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
49 განკარგულება N49   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 11 დეკემბრის  №188 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე
50 განკარგულება N50     „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქვიშხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2014 წლის 13 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 მარტის №31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
51 განკარგულება N51   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის 2015 წლის საპროექტო წინადადებების  დამტკიცების შესახებ“
52 განკარგულება N52      „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის 2015 წლის საპროექტო წინადადებების  დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  1 დეკემბრის  №176  განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე
53 განკარგულება N53   ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №199 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
54 განკარგულება N54   „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის  დარიგების მომსახურების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის 2015 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N200 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
55 განკარგულება N55   საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
56 განკარგულება N56   ხაშურის მაჟორიტარი დეპუტატის  საპარლამენტო ბიუროსთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
57 განკარგულება N57 ა(ა)იპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  გაზეთ „ხაშურის მოამბის“ ფუნქციონირების პროგრამის დამტკიცების შესახებ
58 განკარგულება N58       ა(ა)იპ „ ხაშურსერვისის’ ანგარიში 2014 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ
59 განკარგულება N59   ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ
60 განკარგულება N60   ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
61  განკარგულება N61    ,,ქალაქ ხაშურში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ასფალტირების“ სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
62  განკარგულება N62      ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
63  განკარგულება N63     „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქვიშხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2014 წლის 13 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 მარტის №31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
64  განკარგულება N64      ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2014 წელს გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ზედამხედველობის სამსახურის  მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე 
65 განკარგულება N65       „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ 2014 წელს გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 
66  განკარგულება N66     ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
67  განკარგულება N67 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
68  განკარგულება N68    ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ 
69  განკარგულება N69      ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
70  განკარგულება N70    ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
71  განკარგულება N71    ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
72  განკარგულება N72      ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 19 ნოემბრის №166 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
73  განკარგულება N73  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის და სატელევიზიო პროექტ „ეტალონში“ გამარჯვებული მოსწავლისათვის კომპიუტერების (ლეპტოპები) უვადო სარგებლობაში  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
74  განკარგულება N74    სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
75  განკარგულება N75       „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის   სამსახურის მიერ 2014 წელს გაწეული სამუშაოების  შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის  სამსახურის  მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე; 
76  განკარგულება N76  ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2014 წელს გაწეული სამუშაოების  შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის  მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე; 
77  განკარგულება N77  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 დეკემბრის №179 განკარგულებაში ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2015 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
78  განკარგულება N78   ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №190 განკარგულებაში „ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და გაჯანსაღების, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებისა და განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
79  განკარგულება N79   ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის  მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების  თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ;
80  განკარგულება N80  ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №195 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო–საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
81  განკარგულება N81  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების          თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ 
82  განკარგულება N82          საორგანიზაციო საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარის  მოადგილის გიორგი ცხადიაშვილის  გადაყენების შესახებ. 
83  განკარგულება N83     „2015 წელს განსახორციელებელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური დანიშნულების ნაგებობების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის #201 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
84  განკარგულება N84     „საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის #506 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის #36 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზ 
85  განკარგულება N85   ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 
86  განკარგულება N86   ქ. ხაშურში, აგარის ქ. №10 -ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №69.08.67.097) და მოძრავი (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სხვა) ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის  თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
87  განკარგულება N87    ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის „საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის #109 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
88  განკარგულება N88   ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
89  განკარგულება N89   ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 4 მაისის  №57 განკარგულებაში „ა.ა.ი.პ. ხაშურის მუნიციპალიტეტის  გაზეთ „ხაშურის მოამბის“ ფუნქციონირების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
90  განკარგულება N90   ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ;  
91  განკარგულება N91   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №197 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე;
92  განკარგულება N92   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N109 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის  შესახებ
93  განკარგულება N93    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს.კ 69.05.55.008) უძრავი ქონებიდან, უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით ფართის  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
94  განკარგულება N94     „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების   შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 ივლისის N111 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
95  განკარგულება N95    ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
96  განკარგულება N96   „2015 წელს განსახორციელებელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური დანიშნულების ნაგებობების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის #201 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
97  განკარგულება N97 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2014 წლის ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე
98  განკარგულება N98    ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
99  განკარგულება N99   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №186 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
100  განკარგულება N100     ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების  თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ 
101  განკარგულება N101    ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №196 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
102  განკარგულება N102   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №197 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე
103  განკარგულება N103   ,,საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ,,   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის N36 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 
104  განკარგულება N104     „ შპს მობიტელი„–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
105  განკარგულება N105    „ შპს ჯეოსელი„–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით , იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
106  განკარგულება N106    „ შპს მაგთიკომი„–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
107  განკარგულება N107 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  5 აგვისტოს N85 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 
108  განკარგულება N108  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ 2014 წლის 15 ივლისიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოების შესახებ,,  ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე.
109  განკარგულება N109    მუნიციპალიტეტის  გამგეობის საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის  თანხმობის მიცემის  შესახებ
110   განკარგულება N110     ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა რეორგანიზაციის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ  
111   განკარგულება N111   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების - საბავშვო ბაღების გაერთიანების“  დაფუძნებაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
112   განკარგულება N112  ქალაქ ხაშურში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე მუზეუმის შენობის გამაგრების სამუშაოების გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ 
113  განკარგულება N113   ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
114  განკარგულება N114    ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ცვლილებების შეტანის შესახებ.   
115  განკარგულება N115   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №195 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო–საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
116  განკარგულება N116   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №197 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე
117  განკარგულება N117  „საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  12 მარტის №506 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  6  აპრილის N36  განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
118  განკარგულება N118   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 11 დეკემბრის  №188 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე
119  განკარგულება N119 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  5 აგვისტოს N85 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
120  განკარგულება N120     ხაშურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ;
121  განკარგულება N121           ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის 2016 წლის საპროექტო წინადადებების  დამტკიცების შესახებ.
122  განკარგულება N122  ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
123 განკარგულება N123   "2015 წლის ბიუჯეტის გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის  #184 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
124 განკარგულება N124  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  24 ნოემბრის #2529 განკარგულების საფუძველზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე 2015 წლის 12, 13, 14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“
125 განკარგულება N125    ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
126 განკარგულება N126 ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2015-2016 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“;
127 განკარგულება N127    ა(ა)იპ  სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ხაშურის სამუსიკო სკოლისათვის უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი №69.08.01.059) უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
128 განკარგულება N128    ა(ა)იპ  სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-სურამის სამუსიკო სკოლისათვის უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი №69.04.62.205) უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
129 განკარგულება N129     ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება „ვაზ–21214“გამოშვების წელი–2007; სედანი; ფერი–თეთრი; სარეგისტრაციო (სახელმწიფო) №TIA-493  ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“–ზე სარგებლობის უფლებით,  თხოვების ფორმით დროებით უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
130 განკარგულება N130  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის  დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის დარიგების მომსახურების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა პატრონობის 2015 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის  N200 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
131 განკარგულება N131 „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ  2015 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის  N199 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
132 განკარგულება N132  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  5 აგვისტოს N85 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
133 განკარგულება N133   „საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  12 მარტის №506 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის  6  აპრილის N36  განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
134 განკარგულება N134     ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №192 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
135 განკარგულება N135   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015 წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილებების შეტანის შესახებ;
136 განკარგულება N136     ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №195 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
137 განკარგულება N137       ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №197 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
138 განკარგულება N138     ა(ა)იპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების - საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ
139 განკარგულება N139       2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ;
140 განკარგულება N140   ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2016 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე;
141 განკარგულება N141      ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
142 განკარგულება N142    ხაშურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
143 განკარგულება N143  ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და გაჯანსაღების, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებისა და განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
144 განკარგულება N144      ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 
145 განკარგულება N145     ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
146 განკარგულება N146   ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
147 განკარგულება N147     ხაშურის მუნიციპალიტეტის გაზეთ „ხაშურის მოამბის“ ფუნქციონირების პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
148 განკარგულება N148  ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
149 განკარგულება N149   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
150 განკარგულება N150  ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
151 განკარგულება N151  ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო მომსახურების 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ
152 განკარგულება N152  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
153 განკარგულება N153 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა სოციალური მომსახურების 2016 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
154 განკარგულება N154  უმწეოთა უფასო კვების 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
155 განკარგულება N155 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
156 განკარგულება N156  ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
157 განკარგულება N157 ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
158 განკარგულება N158 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის 12-14 ნოემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
159 განკარგულება N159 ,,ა(ა)იპ "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების-საბავშვო ბაღების გაერთიანების" რეორგანიზაციის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ".
160 განკარგულება N160    ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
161 განკარგულება N161    ხაშურის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის #192 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის  პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
162 განკარგულება N162   ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №193 განკარგულებაში ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2015  წელს განსახორციელებელ სპორტულ, კულტურულ და  ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცები     თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ ;
163 განკარგულება N163     ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №195 განკარგულებაში  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო–საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე;
164 განკარგულება N164    ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 დეკემბრის №179 განკარგულებაში ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2015 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.
165 განკარგულება N165  საქართველოს საპატრიარქოსთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, იმერეთის ქუჩაზე არსებული უძრავი ქონების, უსასყიდლოდ, სარგებლობის  უფლებით, აღნაგობის  ფორმით ფართის  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
166 განკარგულება N166   საქართველოს საპატრიარქოსთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ფარნავაზის ქუჩა №4 - ში მდებარე უძრავი ქონებიდან, სარგებლობის უფლებით,უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით ფართის  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
167 განკარგულება N167   ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №197 განკარგულების „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ ;
168 განკარგულება N168    ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015  წლის 7 დეკემბრის №138 განკარგულებაში ა.ა.ი.პ. ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულება –საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის შესახებ.
169 განკარგულება N169   ,,2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N184 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 9839 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე