1  განკარგულება N1  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ
 2  განკარგულება N2  ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე 
 3  განკარგულება N3  „ქალაქ ხაშურში კულტურის სახლის რეაბილიტაციის“  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 4  განკარგულება N4  „ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალის, რეზერვუარისა და დასახლებების ჯგუფური მიწოდების სისტემების მოწყობის“ სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 5  განკარგულება N5  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ;“
 6  განკარგულება N6  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N114 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
 7  განკარგულება N7  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 110 განკარგულებაში "ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 8  განკარგულება N8  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
 9  განკარგულება N9  სოფელ ვაყაში გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 10  განკარგულება N10  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ეკონომიკური განვითარების  სამსახურის მიერ წარმოდგენილი 2018 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 11  განკარგულება N11  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N130 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2019-2020 წლებში გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 12  განკარგულება N12  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის #5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 13  განკარგულება N13  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ
 14  განკარგულება N14   ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
 15  განკარგულება N15     საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცებისა და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ
 16  განკარგულება N16  ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხცისიდან სოფელ კრისხევამდე  გზის მოასფალტების  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
 17  განკარგულება N17  ხაშურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ;
 18  განკარგულება N18  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №114  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
 19  განკარგულება N19  ა(ა)იპ  „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან არასაცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 20  განკარგულება N20  ა(ა)იპ  „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის” ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მსუბუქი კონსტრუქციის კონტეინერის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 21  განკარგულება N21  შპს „ვიონი საქართველო“-სთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 22  განკარგულება N22  საქართველოს საპატრიარქოს სურამისა და ხაშურის ეპარქიისათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული 150 (ასორმოცდაათი) ერთეული რკინა-ბეტონის პარაპეტის თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 23  განკარგულება N23  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ ხაშურის   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   
 24  განკარგულება N24  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
 25  განკარგულება N25  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო განყოფილების მიერ 2018 წელს გატარებული ღონისძიებებისა და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ-მოსმენა/შეფასება;
 26  განკარგულება N26  ქალაქ ხაშურში საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის შპს „ხაშური-ინვესტი“-ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 69.08.63.220) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 
 27  განკარგულება N27  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ,,2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის #5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 28  განკარგულება N28  .ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების (LEXUS RX 300) ა(ა)იპ ,,ხაშურსერვისი"-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით,უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის შესახებ  
 29  განკარგულება N29   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მიწის ნაკვეთის) პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
 30  განკარგულება N30  ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე სასპორტო  საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპოპრტო სკოლისათვის" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის შესახებ 
 31  განკარგულება N31  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის #654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელისოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკურიპროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის გადანაწილების შესახებ" ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის #15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 32  განკარგულება N32  ა(ა)იპ ,,ხაშურსერვისის" და ა(ა)იპ სავანეს რეორგანიზაციის დაწყებაზე და ,,ხაშურსერვისისათვის" ,,სავანეს"შერწყმის (მიერთების) თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 33  განკარგულება N33  ქალაქ ხაშურში ბორჯომის ქუჩაზე ავტომაგისტრალის გასწვრივღობეების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 34  განკარგულება N34  ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“  თავმჯდომარის მოადგილის გადარჩევისა და  თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ცნობად მიღების შესახებ 
 35  განკარგულება N35  „ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2019-2020 წლებში გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის  14  დეკემბერის  №130 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 36  განკარგულება N36  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის“ დამტკიცების შესახებ
 37  განკარგულება N37  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის 31 მარტს მომხდარი სტიქიის, ძლიერი ქარის, შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამის და სამუშაოთა სახელმძღვანელო გაფასების დამტკიცების შესახებ“ 
 38  განკარგულება N38  ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
 39  განკარგულება N39  2019 წელს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამბულატორიული მომსახურებების მიწოდების მიზნით საჯარო შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ; 
 40  განკარგულება N40  „საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის № 654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის №15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
 41  განკარგულება N41  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №114  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 
 42  განკარგულება N42  ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №115  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 
 43  განკარგულება N43  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“  №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
 44  განკარგულება N44  საქართველოს საპატრიარქოსთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უძრავი ქონების (ს.კ 69.03.57.326) უსასყიდლოდ, სარგებლობის  უფლებით, აღნაგობის  ფორმით გადაცემის შესახებ. 
 45  განკარგულება N45  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წლის 31 მარტს მომხდარი სტიქიის, ძლიერი ქარის, შედეგების სალიკვიდაციოდ დაზარალებულ მოქალაქეებზე  ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ 
 46  განკარგულება N46  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დასახლების შექმნის შესახებ წინადადების მოწონების თაობაზე 
 47  განკარგულება N47  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მიერ 2018 წელს შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 48  განკარგულება N48  სოფელ მცხეთიჯვრიდან სოფელ წაღვლამდე გზის მოასფალტების  სამუშაოების განხორციელების  გარიგების დადების თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
 49  განკარგულება N49  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 122 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 50  განკარგულება N50  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 123 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
 51  განკარგულება N51  ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
 52  განკარგულება N52  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
 53  განკარგულება N53  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 151 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გადაცემის შესახებ. 
 54  განკარგულება N54  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
 55  განკარგულება N55  ხაშურში ახალშენის ქუჩისთვის სახელწოდების გადარქმევისა და 1993 წელს აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის - უშანგი ბირკაძის სახელის მინიჭების შესახებ
 56  განკარგულება N56  სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის №1 საჯარო სკოლისათვის სსიპ მიხეილ მურვანიშვილის სახელობის ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის  №1 საჯარო სკოლის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ
 57  განკარგულება N57  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მიერ 2019 წლის 5 თვეში გატარებული ღონისძიებებისა და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 58  განკარგულება N58  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №114  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 59  განკარგულება N59  ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის    2019 წლის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მომხსენებელი 
 60  განკარგულება N60  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N111 განკარგულებაში „უმწეოთა უფასო კვების  2019  წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 
 61  განკარგულება N61  ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
 62  განკარგულება N62  სოფელ ბეკამში და გვერდისუბნის დასახლებაში გზების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელების გარიგების დადების თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
 63  განკარგულება N63  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 
 64  განკარგულება N64  შ.პ.ს „ალვა - 2008“–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
 65  განკარგულება N65  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 
 66  განკარგულება N66  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით მუნიციპალიტეტის მერიის 100 %-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული ა(ა)იპებისთვის გადაცემის შესახებ.
 67  განკარგულება N67  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური, განათლების და კულტურის განყოფილების მიერ 2019 წლის პირველ ნახევარში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.
 68  განკარგულება N68  ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
 69  განკარგულება N69  ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის გენერალური გეგმისა და დაბის ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის შემუშავებაში დახმარების გაწევის მიზნით ინიცირების წესით საქართველოს მთავრობისადმი მიმართვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ;
 70  განკარგულება N70  ,,სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთვის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში ქ. ხაშურში, თამარ მეფის ქუჩა N1- ში ინოვაციების ცენტრის განთავსების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 მაისის №35 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე; 
 71  განკარგულება N71  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 2 ივლისის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით მუნიციპალიტეტის მერიის 100 %-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული ა(ა)იპებისთვის გადაცემის შესახებ“ № 66 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართ № 1-ში ცვლილების შეტანის შესახებ;
 72  განკარგულება N72  სს „სილქნეტი„–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან 20 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ;
 73  განკარგულება N73  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (მიწის ნაკვეთის) პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ;
 74  განკარგულება N74  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ;
 75  განკარგულება N75  ,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
 76  განკარგულება N76  ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
 77  განკარგულება N77  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების მიერ 2019 წლის  პირველ ნახევარში  გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 78  განკარგულება N78  ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
 79  განკარგულება N79  „საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის №15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
80  განკარგულება N80  შ.პ.ს. „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს მიერ გადმოცემული 50 (ორმოცდაათი) ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“–სთვის  (ს/კ 443856908) სარგებლობის უფლებით,  პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 81  განკარგულება N81  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 
 82  განკარგულება N82  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის მიერ  2019  წლის  რვა თვეში მუნიციპალური პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების თაობაზე ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 83  განკარგულება N83  ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 84  განკარგულება N84  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14  დეკემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 85  განკარგულება N85  „საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის №15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 86  განკარგულება N86  სსიპ  იურიდიული დახმარების სამსახური“-სათვის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობით გადმოცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“  
 87  განკარგულება N87  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2019 წლის სამ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 88  განკარგულება N88  „ხაშურის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 110 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 89  განკარგულება N89  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანა FORD CARGO 3535 D (თვითმცლელი), სახელმწიფო ნომრით SB914BS ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით, ა(ა)იპის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ  
90  განკარგულება N90  ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომში მდებარე 500 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №69.02.66.092) სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე 
91  განკარგულება N91  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
92  განკარგულება N92  ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
93  განკარგულება N93  „საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის №15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
94  განკარგულება N94  "ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 იანვრის № 2 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ" 
95  განკარგულება N95  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთის) (ს/კ 69.08.63.026) პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
96  განკარგულება N96  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთის) (ს/კ 69.08.56.265) პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
97  განკარგულება N97  ა(ა)იპ „ სამუზეუმო გაერთიანებისათვის“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 69.06.62.275) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
98  განკარგულება N98  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
99  განკარგულება N99  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგებლების საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების ანგარიში 2019 წლის 10 თვეში გაწეული საქმიანობის შესახებ
100  განკარგულება N100  „2020 წელს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ 
101  განკარგულება N101  „საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 1 ნოემბრის № 514 დადგენილების ფარგლებში ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსაზღვრის და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარსადგენად თანხმობის შესახებ“ 
102  განკარგულება N102  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გომში მდებარე 500 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი № 69.02.66.092) სახელმწიფოს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ოქტომბრის №90 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
103  განკარგულება N103  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №122 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
104  განკარგულება N104  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №123 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
105  განკარგულება N105  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლაპატრონობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №124 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
106  განკარგულება N106  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
107  განკარგულება N107  ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 
108  განკარგულება N108  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 110 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ
109  განკარგულება N109  „დაბა სურამის ცენტრში არსებულ სკვერში მიხეილ მურვანიშვილის ქანდაკების (ბიუსტი) განთავსების თაობაზე“ 
110  განკარგულება N110  "საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებაში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების და პროგრამის განხორციელებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 თებერვლის N15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"   
111  განკარგულება N111  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ხაშურის სამუსიკო სკოლის ფასადიდან დემონტაჟის შედეგად მიღებული მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი ფოლადის კვადრატული მილის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
112  განკარგულება N112  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 2019 წლის 11 თვეში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
113  განკარგულება N113  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2020 წლის პირველი კვარტლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 
114  განკარგულება N114  საკრებულოს წევრი დავით გარადინსკისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ 
115  განკარგულება N115  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ გაუქმების ცნობად მიღების შესახებ 
116  განკარგულება N116  ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
117  განკარგულება N117  ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
118  განკარგულება N118  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
119  განკარგულება N119  ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
120  განკარგულება N120  ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
121  განკარგულება N121  ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რელიგიური ორგანიზაციების დახმარების, რელიგიური მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
122  განკარგულება N122  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
123  განკარგულება N123  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა სოციალური მომსახურების 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
124  განკარგულება N124  ხაშურის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
125  განკარგულება N125  უმწეოთა უფასო კვების 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
126  განკარგულება N126  ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო მომსახურების 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
127  განკარგულება N127  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
128  განკარგულება N128  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2020 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე; 
129  განკარგულება N129  ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 
130  განკარგულება N130  ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
131  განკარგულება N131  ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 
132  განკარგულება N132  ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო– საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
133  განკარგულება N133  ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის ხელშეწყობის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
134  განკარგულება N134  ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
135  განკარგულება N135  გაზეთ "ხაშურის მოამბის" ფუნქციონირების 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
136  განკარგულება N136  ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14  დეკემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
137  განკარგულება N137  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გიორგი მახათაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 
138  განკარგულება N138  ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
139  განკარგულება N139  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის შესწავლის მიზნით დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევის შესახებ; 
140  განკარგულება N140  დაბა სურამში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტების  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
141  განკარგულება N141  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N108 განკარგულებაში „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 10264 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე