1  განკარგულება N1  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ
 2  განკარგულება N2  ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე 
 3  განკარგულება N3  „ქალაქ ხაშურში კულტურის სახლის რეაბილიტაციის“  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 4  განკარგულება N4  „ბიჯნისის წყლის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალის, რეზერვუარისა და დასახლებების ჯგუფური მიწოდების სისტემების მოწყობის“ სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
 5  განკარგულება N5  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ;“
 6  განკარგულება N6  ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N114 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
 7  განკარგულება N7  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის № 110 განკარგულებაში "ხაშურის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 8  განკარგულება N8  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
 9  განკარგულება N9  სოფელ ვაყაში გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 10  განკარგულება N10  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ეკონომიკური განვითარების  სამსახურის მიერ წარმოდგენილი 2018 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ
 11  განკარგულება N11  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N130 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2019-2020 წლებში გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 12  განკარგულება N12  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის #5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 13  განკარგულება N13  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ
 14  განკარგულება N14   ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
 15  განკარგულება N15     საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 
 16  განკარგულება N16  ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხცისიდან სოფელ კრისხევამდე  გზის მოასფალტების  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 
 17  განკარგულება N17  ხაშურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ;
 18  განკარგულება N18  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №114  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
 19  განკარგულება N19  ა(ა)იპ  „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან არასაცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
 20  განკარგულება N20  ა(ა)იპ  „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის” ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მსუბუქი კონსტრუქციის კონტეინერის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 21  განკარგულება N21  შპს „ვიონი საქართველო“-სთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 22  განკარგულება N22  საქართველოს საპატრიარქოს სურამისა და ხაშურის ეპარქიისათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული 150 (ასორმოცდაათი) ერთეული რკინა-ბეტონის პარაპეტის თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 23  განკარგულება N23  „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ ხაშურის   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 
 24  განკარგულება N24  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
 25  განკარგულება N25  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო განყოფილების მიერ 2018 წელს გატარებული ღონისძიებებისა და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ-მოსმენა/შეფასება;
 26  განკარგულება N26  ქალაქ ხაშურში საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის შპს „ხაშური-ინვესტი“-ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 69.08.63.220) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 303 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე