ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომის

  დღის წესრიგი

2018 წლის 19 დეკემბერი

 

1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N48 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - შემსრულებელი მარინა გელაშვილი;

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის „2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე შემსრულებელი მარინა გელაშვილი;

3. „ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლაპატრონობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N122 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - შემსრულებელი გიორგი პაპიაშვილი;

4. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №137 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - შემსრულებელი გიორგი კერესელიძე; 

5. „ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის №132 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - შემსრულებელი გიორგი კერესელიძე;

 


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომის

  დღის წესრიგი

2018 წლის 14 დეკემბერი

 

 

1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ; 

2. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 

3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა სოციალური მომსახურების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;

4. ხაშურის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 

5. უმწეოთა უფასო კვების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;

6. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო მომსახურების 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ;

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 

8. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე;  

9. ხაშურის მუნიციპალიტეტში მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;  

10. ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;  

11. ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;  

12. ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე სახელოვნებო– საგანმანათლებლო სფეროში განსახორციელებელი 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 

13. ხაშურის მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდის ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;  

14. ხაშურის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის სფეროში განსახორციელებელი 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;  

15. გაზეთ "ხაშურის მოამბის" ფუნქციონირების 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;

16. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ესთეტიკური და უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ;

17. ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფისა და სარიტუალო მომსახურების გუმჯობესების ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 

18. ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების მოვლა-პატრონობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შეახებ;

19. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რელიგიური ორგანიზაციების დახმარების, რელიგიური მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ; 

20. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019-2020-2021 წლებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 

21. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N124 განკარგულებაში  „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ფულადი სოციალური დახმარების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე;

22. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N127 განკარგულებაში „უმწეოთა უფასო კვების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

23. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის N 128 განკარგულებაში „ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების დევნილი და სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უფასო მომსახურების 2018 წლის მუნიციპალური პროგრამაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

24. 2019-2020 წლებში ხაშურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

25. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის  #137 განკარგულების , ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების , კულტურისა და სპორტის სამსახურის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დამტკიცების თაობაზე, ახალგაზრდული პროგრამის - „2018 წელს 100%-იანი დაფინანსებით ჩარიცხული სტუდენტების დაჯილდოვების  უზრუნველყოფის ‘‘  მუხლის შესაბამისად ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია აჯილდოვებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ზემოაღნიშნული სტატუსის მქონე  სტუდენტებს.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1.პირადობის მოწმობის ასლი

2.შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული ცნობა 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების თაობაზე

3. საბანკო ანგარიშის ნომერი

 


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიიდან განსახილველად შემოსულია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც რეგისტრირებული იქნა საკრებულოს აპარატში და დაეგზავნა საკრებულოს კომისიებსა და ფრაქციებს. გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები და მოსაზრებები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მ. წლის 25 ნოემბრამდე.

 

 

 


 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი საქართველოს ცენტერალურ ნაწილში, შიდა ქართლის ვაკეზე მდებარეობს. იგი სამი მხრიდან გარშემორტყმულია საშუალო სიმაღლის (900-1000 ) მთებით. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება კავკასიონის სამხრეთ ფერდოებების განშტოება. დასავლეთიდან ლიხის, იგივე სურამის ქედის აღმოსავლეთ მთისწინეთი. სამხრეთიდან თრიალეთის ანუ მცირე კავკასიონის ჩრდილოეთი ფერდობები, ხოლო აღმოსავლეთით ვრცელდება დოღლაურის ცნობილ  ველამდე.1801 წლიდან, რუსეთის მიერ საქართველოს შეერთების შემდეგ, 1917 წლამდე ახლანდელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში შედიოდა. 1921 წლიდან, საქართველოს ახალი ადმინისტრაციულ_ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით, ისევ გორის მაზრაშია, ხოლო 1930 წლიდან დამოუკიდებელ რაიონს წარმოადგენს. მას აღმოსავლეთით ესაზღვრება ქარელის, დასავლეთით ხარაგაულის და ბოჯომის, ჩრდილოეთით საჩხერის და ქარელის, ხოლო სამხრეთით ბორჯომის მუნიციპალიტეტები.ხაშური ზღვის დონიდან 690 მეტრზე მდებარეობს. მისი ფართობი 585,2 კვ კილომეტრია და საქართველოს მთლიანი ფართობის მხოლოდ 0,84 პროცენტს შეადგენს. იგი ვრცელდება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 37, ხოლო დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ 22 კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტის საზღვრების საერთი სიგრძე 118 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. რელიეფი თითქმის ერთფეროვანია, მისი ზედაპირის უმეტესი ნაწილი ვაკეებსა და ბორცვებს უჭირავს, მხოლოდ სამხრეთი და დასავლეთი ნაწილია მთიანი. ძირითადი მდინარე მტკვარია, რომელიც გარდიგარდმო ჰკვეთს მუნიციპალიტეტს. ნაწილი მისი შენაკადებისა თრიალეთის, ხოლო ნაწილი ლიხის ქედებიდან ჩამოედინებამცენარეულ საფარი მრავალფეროვანია სტეპურიდან დაწყებული სუბალპურით დამთავრფებული. მუნიციპალიტეტი შედგება 13 ადმინისტრაციული ერთეულისგან. მათ შორის  არის ერთი ქალაქის (ხაშური), ერთი დაბის (სურამი) და 11 სოფლის ადმინისტრაცული ერთეული (ალი, გომი, ოსიაური, ფლევი, ქვიშხეთი, ცოცხნარა, ცხრამუხა, წაღვლი, წრომი, ხალები, ხცისი), მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 65 ათასამდეა. მისი ძირითადი ნაწილი ქალაქში და დაბაში ცხოვრობს. მოსახლეობის უმრავლესობა ქართველები არიან, ცხოვრობენ აგრეთვე სომხები, ებრაელები, რუსები, ოსები, ბერძნები, უკრაინელები და სხვა. ადმინისტრაციული ცენტრი 1921 წლიდან ქალაქი ხაშურია. იგი პირველად 1693 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში გვხვდება. დოკუმენტი იმაზეც მიგვანიშნებს, რომ ხაშური როგორც დასახლებული პუნქტი უფრო ადრეც არსებობდა, ვიდრე ეს წერილობით წყაროებშია დაფიქსირებული. XVIII საუკუნის ბოლოს იოანე ბატონიშვილისკალმასობისმიხედვით, ხაშური საშუალო სოფელია. აქ დგას მაღალი კოშკი. აგრეთვე წმინდა მარინეს ეკლესია. ქალაქის ტიპის დასახლებას ხაშურში საფუძველი XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩაეყარა, რასაც ხელი შეუწყო საქართველოში რკინიგზის გაყვანამ. მთავარი სარკინიგზო ხაზი - ფოთი -_თბილისი  ხაშურზე გადიოდა: აქვე გაიხსნა რკინიგზის მთავარი სახელოსნოები, რომლებიც ერთ-ერთ დიდ საწარმოებს წარმოადგენდა ამიერკავკასიის მაშტაბით. ამ პერიოდიდან ხაშური ჩამოყალიბდა რკინიგზის მნიშვნელოვან კვანძად, რამაც ხელი შეუწყო მის ქალაქად გარდაქმნას.ხაშურის მოხერხებული გეოგრაფიული მდებარეობა, მასზე გამავალი სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები საქართველის ნებისმიერ რეგიონთან უმოკლეს დროში დაკავშირების საშუალებას იძლევა.1872 წელს, კავკასიაში მეფის ნაცვლის, დიდი მთავრის მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვის მოღვაწეობის ათი წლისთავის აღსანიშნავად, ხაშურს ეწოდა მიხაილოვო. 1918 წელს მას ისევ ძველი სახელწოდება დაუბრუნეს. 1927-1934 წლებში სტალინისი ეწოდა, ხოლო შემდეგ კვლავ ხაშური ჰქვია.ხაშურის მუნიციპალიტეტს საინტერესო ისტორიული წარსული აქვს. იგი საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, ის რაც საუკუნეების განმავლობაში გამოიარა ქართველმა ხალხმა, სისხლხორცეულად არის დაკავშირებული მუნიციპალიტეტის ცხოვრებასთან. ხაშურს, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებს, თანაბრად შეეხო საქართველოს ისტორიაში მომხდარი ცნობილი მოვლენები. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება განაპირობებდა მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, ასევე კულტურული ცხოვრების დონეს.

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 162 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე