ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის

 

განცხადება

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ხაშურში დ. ყიფიანის ე. წ. ჩიხში მცხოვრები მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით, დარეგისტრირებულია ინიციატივა აღნიშნული ჩიხისთვის აწგარდაცვლილი ნუგზარ ლომიძის სახელის მინიჭების თაობაზე.

ვაქვეყნებთ რა, ინიციატივას თანდართული დოკუმენტებით გაცნობებთ, რომ დაინტერესებული პირები უფლებამოსილი არიან საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები წარმოადგინონ ზემოხსენებულ კომისიაში 20 დღის ვადაში, მისამართზე: ხაშური, ტაბიძის ქ. N2-ში.

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სივრცით-დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

05 მარტი 2019 წელი


 

 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის  (გადაუდებელი)

 

დღის წესრიგი

 

2019 წლის 5 მარტი

 

  1. ქალაქ ხაშურში საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის შპს  ,,ხაშური-ინვესტი“ -ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 69.08.63.220) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის

  დღის წესრიგი

 

2019 წლის 5 მარტი

 

1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხცისიდან სოფელ კრისხევამდე  გზის მოასფალტების  სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ;

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის მოხელეთა 2019 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ;

3. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019  წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების   თაობაზე“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14 დეკემბრის №114  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

4. ა(ა)იპ  „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან 138.6 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

5. ა(ა)იპ  „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლისთვის” ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მსუბუქი კონსტრუქციის კონტეინერის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით  გადაცემის თაობაზე  მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

6. შპს „ვიონი საქართველო“-სთვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

7. საქართველოს საპატრიარქოს სურამისა და ხაშურის ეპარქიისათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული 150 (ასორმოცდაათი) ერთეული რკინა-ბეტონის პარაპეტის თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

8. „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ ხაშურის   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №114 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

10. ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო განყოფილების მიერ 2018 წელს გატარებული ღონისძიებებისა და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში განსახილველად გადაეცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებს. ანგარიშის განხილვა მოხდება საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე - 2019 წლის 5 მარტს, ხოლო 2019 წლის 2 აპრილს -  საკრებულოს მორიგ სხდომაზე. (მისამართი: ხაშური, ტაბიძის ქ. N2)

 


 


 

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მომართვისა და ხაშურში ახალშენის ქუჩის მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით, დარეგისტრირებუილია ინიციატივა, ხაშურში ახალშენის ქუჩისათვის  აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის უშანგი ბირკაძის სახელის მინიჭების თაობაზე.

ვაქვეყნებთ რა, ინიციატივას თანდართული დოკუმენტებით გაცნობებთ, რომ დაინტერესებული პირები უფლებამოსილი არიან საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები წარმოადგინონ ზემოხსენებულ კომისიაში 20 დღის ვადაში, მისამართზე: ხაშური, ტაბიძის ქ. N2-ში.

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სივრცით-დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

 

22 თებერვალი 2019 წელი


 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი საქართველოს ცენტერალურ ნაწილში, შიდა ქართლის ვაკეზე მდებარეობს. იგი სამი მხრიდან გარშემორტყმულია საშუალო სიმაღლის (900-1000 ) მთებით. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება კავკასიონის სამხრეთ ფერდოებების განშტოება. დასავლეთიდან ლიხის, იგივე სურამის ქედის აღმოსავლეთ მთისწინეთი. სამხრეთიდან თრიალეთის ანუ მცირე კავკასიონის ჩრდილოეთი ფერდობები, ხოლო აღმოსავლეთით ვრცელდება დოღლაურის ცნობილ  ველამდე.1801 წლიდან, რუსეთის მიერ საქართველოს შეერთების შემდეგ, 1917 წლამდე ახლანდელი ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში შედიოდა. 1921 წლიდან, საქართველოს ახალი ადმინისტრაციულ_ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით, ისევ გორის მაზრაშია, ხოლო 1930 წლიდან დამოუკიდებელ რაიონს წარმოადგენს. მას აღმოსავლეთით ესაზღვრება ქარელის, დასავლეთით ხარაგაულის და ბოჯომის, ჩრდილოეთით საჩხერის და ქარელის, ხოლო სამხრეთით ბორჯომის მუნიციპალიტეტები.ხაშური ზღვის დონიდან 690 მეტრზე მდებარეობს. მისი ფართობი 585,2 კვ კილომეტრია და საქართველოს მთლიანი ფართობის მხოლოდ 0,84 პროცენტს შეადგენს. იგი ვრცელდება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 37, ხოლო დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ 22 კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტის საზღვრების საერთი სიგრძე 118 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. რელიეფი თითქმის ერთფეროვანია, მისი ზედაპირის უმეტესი ნაწილი ვაკეებსა და ბორცვებს უჭირავს, მხოლოდ სამხრეთი და დასავლეთი ნაწილია მთიანი. ძირითადი მდინარე მტკვარია, რომელიც გარდიგარდმო ჰკვეთს მუნიციპალიტეტს. ნაწილი მისი შენაკადებისა თრიალეთის, ხოლო ნაწილი ლიხის ქედებიდან ჩამოედინებამცენარეულ საფარი მრავალფეროვანია სტეპურიდან დაწყებული სუბალპურით დამთავრფებული. მუნიციპალიტეტი შედგება 13 ადმინისტრაციული ერთეულისგან. მათ შორის  არის ერთი ქალაქის (ხაშური), ერთი დაბის (სურამი) და 11 სოფლის ადმინისტრაცული ერთეული (ალი, გომი, ოსიაური, ფლევი, ქვიშხეთი, ცოცხნარა, ცხრამუხა, წაღვლი, წრომი, ხალები, ხცისი), მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 65 ათასამდეა. მისი ძირითადი ნაწილი ქალაქში და დაბაში ცხოვრობს. მოსახლეობის უმრავლესობა ქართველები არიან, ცხოვრობენ აგრეთვე სომხები, ებრაელები, რუსები, ოსები, ბერძნები, უკრაინელები და სხვა. ადმინისტრაციული ცენტრი 1921 წლიდან ქალაქი ხაშურია. იგი პირველად 1693 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში გვხვდება. დოკუმენტი იმაზეც მიგვანიშნებს, რომ ხაშური როგორც დასახლებული პუნქტი უფრო ადრეც არსებობდა, ვიდრე ეს წერილობით წყაროებშია დაფიქსირებული. XVIII საუკუნის ბოლოს იოანე ბატონიშვილისკალმასობისმიხედვით, ხაშური საშუალო სოფელია. აქ დგას მაღალი კოშკი. აგრეთვე წმინდა მარინეს ეკლესია. ქალაქის ტიპის დასახლებას ხაშურში საფუძველი XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩაეყარა, რასაც ხელი შეუწყო საქართველოში რკინიგზის გაყვანამ. მთავარი სარკინიგზო ხაზი - ფოთი -_თბილისი  ხაშურზე გადიოდა: აქვე გაიხსნა რკინიგზის მთავარი სახელოსნოები, რომლებიც ერთ-ერთ დიდ საწარმოებს წარმოადგენდა ამიერკავკასიის მაშტაბით. ამ პერიოდიდან ხაშური ჩამოყალიბდა რკინიგზის მნიშვნელოვან კვანძად, რამაც ხელი შეუწყო მის ქალაქად გარდაქმნას.ხაშურის მოხერხებული გეოგრაფიული მდებარეობა, მასზე გამავალი სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები საქართველის ნებისმიერ რეგიონთან უმოკლეს დროში დაკავშირების საშუალებას იძლევა.1872 წელს, კავკასიაში მეფის ნაცვლის, დიდი მთავრის მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვის მოღვაწეობის ათი წლისთავის აღსანიშნავად, ხაშურს ეწოდა მიხაილოვო. 1918 წელს მას ისევ ძველი სახელწოდება დაუბრუნეს. 1927-1934 წლებში სტალინისი ეწოდა, ხოლო შემდეგ კვლავ ხაშური ჰქვია.ხაშურის მუნიციპალიტეტს საინტერესო ისტორიული წარსული აქვს. იგი საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, ის რაც საუკუნეების განმავლობაში გამოიარა ქართველმა ხალხმა, სისხლხორცეულად არის დაკავშირებული მუნიციპალიტეტის ცხოვრებასთან. ხაშურს, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებს, თანაბრად შეეხო საქართველოს ისტორიაში მომხდარი ცნობილი მოვლენები. ქვეყანაში შექმნილი ვითარება განაპირობებდა მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, ასევე კულტურული ცხოვრების დონეს.

ამჟამად საიტზე

ჩვენ გვყავს 462 სტუმარი და წევრები არ არიან საიტზე