ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის

 

დღის წესრიგი

 

2 ივლისი 2019 წ.

 

1. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის14 დეკემბრის N78 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

3. სოფელ ბეკამში და გვერდისუბნის დასახლებაში გზების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელების  გარიგების დადების თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

4. ’’ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და  ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების თაობაზე’’  ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის  14  დეკემბრის №114  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

5. შ.პ.ს „ალვა - 2008“–სათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებიდან  პირდაპირი განკარგვის წესით , იჯარის ფორმით ფართის გადაცემის თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 

6. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის  6 თებერვლის „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“  №12  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

7. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ-ის არსებობის ვადით  მუნიციპალიტეტის მერიის 100 %-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისთვის გადაცემის შესახებ 

8. ხაშურის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის, განათლების და კულტურის განყოფილების მიერ 2019 წლის  პირველ ნახევარში  გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ