(გადაუდებელი)

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის

  დღის წესრიგი

 

2019 წლის 5 თებერვალი

 

 

1.    ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის     მუნიციპალიტეტის            საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

2. ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ცალკეული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი    ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 იანვრის #5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

3. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №96 განკარგულების საფუძველზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ .