საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი თეა ჯაფარაშვილი  (საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტიტელ: 0 368 24 31 23  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი მურმან ცენგერაშვილი (საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტიტელ: 0 368 24 59 55 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

მისამართიხაშური ტაბიძის .N2


 

 საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესი

 


 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი

 


საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის განაცხადის ფორმა

 


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული ერთეულები და  მათი საზღვრები


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტრუქტურა


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში შემავალი მაღალმთიანი სოფლების ნუსხა


 

 

 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის საჯარო     ინფორმაციის მოთხოვნის  ანგარიში


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა და გადახდის ინსტრუქცია


 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უფასო სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევის წესი


 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა


 

 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების - ძაღლების და კატების  მოვლა-პატრონობისა და მათი პოპულაციების მართვის წესი


 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ზოგადი წესი


 

ხაშურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების, ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესი


 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა 2018 წელი

 


პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

 


ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ანგარიში

 


 ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი